قوانین شرکت در مسابقه
1- برای آپلود عکس ،ابتدا باید در سایت ثبت نام نمایید.
2- عکس شما باید مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
3- عکس ارسالی شما باید کیفیت مطلوب را داشته باشد.
شرکت در مسابقه به معنای پذیرش قوانین فوق می باشد.