تخفیف بلیط تخفیف بلیط
  1. کارمندان محترم اداره رفاه شهرداری تا پایان تاریخ 95/12/29 با در دست داشتن کارت پرسنلی خود می توانند از 50% شارژ بیشتر استفاده نمایند

  2. کارمندان محترم دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان تاریخ 95/12/29 با در دست داشتن کارت پرسنلی خود می توانند از 40% شارژ بیشتر استفاده نمایند

  3. کارمندان محترم شرکت مگاموتور تا پایان تاریخ 95/12/29 با در دست داشتن کارت پرسنلی و ارائه کپی کارت شناسایی خود می توانند از 40% شارژ بیشتر استفاده نمایند

  4. کارمندان محترم شرکت کاسپین مود تا پایان تاریخ 96/03/30 با در دست داشتن کارت پرسنلی خود (فقط روزهای شنبه تا سه شنبه) می توانند از 50% شارژ بیشتر استفاده نمایند

  5. کارت راهیان سلامت هم در شهربازی ژوپیتر پذیرفته می شود

  6. جهت دریافت تخفیف های حضوری می توانید به گیشه های شهربازی ژوپیتر مراجعه نمایید.

  7.  اعضای محترم راهیان سلامت تا پایان تاریخ 96/12/15 با در دست داشتن کارت عضویت خود (فقط روزهای شنبه تا سه شنبه) می توانند از تخفیف شهربازی ژوپیتر استفاده نمایند

  8.  کارمندان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان تاریخ 96/12/29 با در دست داشتن بن های تخفیف( با آرم ژوپیتر) می توانند از 30% شارژ بیشتر استفاده نمایند( هر یک بن مخصوص شارژ یک کارت)